Foto dal libro di Alessandro Rossi

A fondo pagina: Foto di Funghi tratte dal libro “Funzi e Funzammi du Sciasciè” di Alessandro Rossi.

I nomi dei funghi nel dialetto Sassellese:
Tutti i funghi: Funzi.
Tutti quei funghi ai quali non è stato dato un nome o sono di dubbia commestibilità: Funzammi.
Genere amanita “con l’ eccezione de l’amanita cæsarea”: Fgnusa o Tgnusa.
Amanita cæsarea: Cucun-a.
Amanita pholloides: Fgnusa vérda o Tgnusa vérda.
Amanita verna: Fgnusa gianca o Tgnusa gianca.
Amanita citrina: Fgnusa giâna o Tgnusa giâna.
Amanita muscaria: Fgnusa russa o Tgnusa russa.
Clitopilus prunulus: Moe.
Genere Agaricus (prataioli): Plejreù.
Macrolepiota procera (mazza di tamburo): Trullu.
Macrolepiota rhacodes: Trullu.
Armillaria mellea: Famieuřa cun l’amè;probabilmente per adattamento etimologico è diventato Famieuřa cun l’anè.
Cortinarius praestans: Muflùn.
Coprinus comatus: Funzu d l’incióstru.
Hipholoma fasciculare: Famieuřa grâmma.
Marasmius oreades: Guřin-a, Buřiétta o Cioìn.
Lyophyllum conglobatum: Bejgaggìn
Tricholoma terreum: Chejbunìn.
Tricholoma portentosum: Cicalóttu.
Tricholoma acerbum: Castagnejeu.
Clitocybe nebularis: Pevèn
Genere Russula: Crumbin-a.
Russula virescens: Crumbin-a vérda.
Russula cyanoxantha: Crumbin-a móřa.
Russule di colore rosso: Crumbin-a russa.
Lactarius deliciosus: Sanguìn.
Lactarius sanguiflus: Sanguìn.
Lactarius deterrimus: Sanguìn.
Lactari di colore giallo: Lacciun giânu.
Lactari i colore bianco: Lacciun giâncu.
Lactari di colore rosso: Lacciun russu.
Hygrophorus russula: Giandurlìn.
Cantharellus cibarius: Galléttu – Gallétta.
Suillus granulatus: Anverieù d’ pin.
Suillus luteus: Anverieù d’ pin.
Suillus bovinus: Funzetta d’ pin.
Boletus edulis: Anverieù, funzu da freggiu, spadun.
Boletus edulis vecchio di grossa taglia ancora commestibile: Patalan.
Boletus edulis vecchio di piccola taglia ancora commestibile: Patlin oppure Patalecco.
Boletus æstivalis: Funzu d’ l annó – Funzu d’l annâ.
Boletus æreus: Funzu néigru.
Boletus pinicola: Fratìn.
Boletus regius: Rina.
Boletus satanas: Fraagnu o Spařtiparénte o Squařzaparénte.
Boletus erythropus: Fraagnu.
Boletus luridus: Fraagnu.
Leccinum aurantiacum: Gamba d’ crâva.
Leccinum quercinum: Gamba d’ crâva.
Leccinum carpini: Gamba d’ crâva.
Fistulina hepatica: Leingua d’ beu.
Albatrellus pes-caprae: Cüggerùn.
Grifola frondosa: Bajbixìn.
Sarcodon imbricatus: Cüggerùn d’ pin.
Ramaria botritys: Diétta.
Genere Lycoperdon: Lóffa.
Genere Geastrum e tutti i gæsteromiceti: Lóffe.
Morchelle in generale: Spingeuře.
Morchella esculenta: Spingeuřa.
Tuber magnatum: Trifua giânca.

I commenti sono chiusi.